Strategia

AAA

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął Strategię  rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. (dalej: Grupa lub Grupa Kapitałowa) na lata 2021-2025 (dalej: Strategia), która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Poniżej Emitent przekazuje główne elementy Strategii.

 

I. Filary Strategii na lata 2021 - 2025

Strategia opiera się na czterech filarach, które są zgodne z Misją, Wizją i Wartościami Grupy. Są nimi:

- wzrost przychodów Grupy ponad rozwój rynków, na których działa,

- wysoka rentowność operacyjna,

- realizacja inwestycji rozwojowych,

- odpowiedzialność środowiskowa i społeczna

W toku prac nad Strategią przeanalizowano główne trendy rynkowe, środowiskowe i regulacyjne wpływające na poszczególne Segmenty Grupy Kapitałowej, oszacowano tempo rozwoju rynku oraz określono optymalny, zdaniem Zarządu Spółki, scenariusz rozwoju dla każdego z Segmentów. Podstawowym wnioskiem w trakcie prac było potwierdzenie, iż Segmenty Grupy Kapitałowej działają na atrakcyjnych i perspektywicznych rynkach a osiągnięty w toku realizacji Strategii 2015 – 2020 potencjał, pozwala na dalszy organiczny rozwój.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki przyjął cele operacyjne i finansowe a także, po raz pierwszy sparametryzował i zaprezentował zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną,   jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

Strategia Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW) zakłada systematyczne zwiększanie udziału w europejskim rynku poprzez:

 • podwojenie sprzedaży wyrobów przetworzonych, tzw. komponentów do sektorów motoryzacyjnego i transportowego,
 • selektywną ekspansję na wybrane rynki europejskie (intensyfikacja działań sprzedażowych i marketingowych),
 • systematyczne zwiększenie mocy produkcyjnych do poziomu ok. 110 tys. ton w 2025 roku, umożliwiające większą elastyczność obsługi klientów.

Szacowane średnie roczne tempo rozwoju rynku w okresie 2021 – 2025 określono na poziomie ok. 2%, Segment natomiast zamierza osiągnąć 4,8% ilościowo oraz 6,3% wartościowo.

Jednym z priorytetów Segmentu jest utrzymanie wysokiego poziomu rentowności operacyjnej przy rosnących przychodach dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz ciągłym procesom poprawy efektywności. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrostu wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii.

Na inwestycje rozwojowe w okresie 2021 – 2025 zostanie przeznaczone ok. 43% całego budżetu inwestycyjnego Segmentu wynoszącego 504 mln PLN. Pozostałą część stanowią nakłady na bieżące utrzymanie infrastruktury i potencjału produkcyjnego.

Segment Systemów Aluminiowych (SSA) ze względu na wysoki udział rynkowy w kraju, rozwój sprzedaży w horyzoncie Strategii opiera głównie na:

 • intensyfikacji sprzedaży zagranicznej, szczególnie na rynkach brytyjskim i amerykańskim,
 • poszerzeniu oferty o nowe produkty, np. systemy zabudów wewnętrznych czy przeciwpożarowe,
 • inwestycje w działalność wydłużającą łańcuch kreowanej wartości,
 • poszerzenie oferty produktowej oraz wsparcie techniczne i sprzedażowe ukierunkowane na budownictwo indywidualne.

Średnioroczne tempo wzrostu rynku zostało oszacowane na poziomie ok. 3% (w ujęciu wartościowym), ambicją Segmentu jest natomiast osiągnięcie ok. 6%, w tym ponad 9% na rynkach zagranicznych i ok. 4% w kraju.

Segment Systemów Aluminiowych będzie dążył do utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej dzięki systematycznej poprawie efektywności działania. Zysk EBITDA na zatrudnionego wzrośnie o 6% w okresie Strategii.

Inwestycje rozwojowe to zdecydowana większość budżetu Segmentu. Będą one stanowiły ok. 61% z 424 mln PLN inwestycji w okresie Strategii. Inwestycje odtworzeniowe wyniosą 166 mln PLN.

Segment Opakowań Giętkich (SOG) ze względu na szereg zmian w otoczeniu rynkowym oparł swoją Strategię na istniejącym potencjale produkcyjnym. Wydatki inwestycyjne zostały zoptymalizowane  do 82 mln PLN w okresie Strategii. Zapewnią one utrzymanie elastyczności i wydajności parku maszynowego. Pomimo tego cele sprzedażowe, uwzględniając korektę roku bazowego (2020) wynikającą z jednorazowego, pozytywnego efektu tzw. lockdown’u (zamknięcia) gospodarki światowej, są równie ambitne jak w pozostałych segmentach. Zakładają one wzrost sprzedaży w tempie 4,4% średniorocznie w okresie Strategii przy 2% tempie wzrostu rynku. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrost wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii.

Wspomniany powyżej jednorazowy, pozytywny efekt tzw. lockdown’u – wynikał z przerwania łańcuchów dostaw z Bliskiego i Dalekiego Wschodu głównie w II i III kwartale 2020 roku co wpłynęło na znaczne ograniczenie importu folii z tworzyw sztucznych z tych kierunków, czego beneficjentami byli europejscy producenci, w tym SOG. W okresie tym możliwe było uzyskanie ponadprzeciętnych wyników działalności. Efekt ten został oszacowany na 66 mln PLN na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln PLN na poziomie zysku EBITDA oraz 51 mln PLN na poziomie zysku netto.

Oprócz celów sprzedażowych i finansowych Segmenty Grupy Kapitałowej określiły szereg zadań i parametrów ze wspomnianego obszaru ESG, które będą realizowane i monitorowane w okresie Strategii. Są to:

 • obniżenie śladu węglowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. o 15% (1),
 • zwiększenie do 75% udziału złomów aluminium w kształtownikach produkowanych z własnych wlewków (2),
 • wzrost udziału produkowanych folii i laminatów nadających się do recyklingu o 5%(2),
 • wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych o 20%(2),
 • obniżenie  wskaźnika TRIR (Total Recordable Incident Rate)(3) do poziomu poniżej 1 w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy(2),
 • wzmocnienie statusu atrakcyjnego pracodawcy mierzone malejącym o 5% r/r wskaźnikiem rotacji  pracowników,
 • realizacja 150 projektów na rzecz społeczności lokalnych w ramach programu wolontaryjno - grantowego „Razem z Grupą” (2),
 • dzielenie się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z polityką dywidendową
 • objęcie 100% dostawców zapisami Kodeksu Postępowania Dostawców(2).

(1) Rok bazowy 2016, zakres 1+2 (emisja bezpośrednia i pośrednia)

(2) Rok bazowy 2020

(3) TRIR (Total Recordable Incident Rate) – wskaźnik liczby wypadków w roku na każdych 100 pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy

 

II. Prognozowane wyniki finansowe w okresie Strategii

W wyniku realizacji zadań operacyjnych Zarząd Spółki szacuje, iż do roku 2025 skonsolidowane przychody zwiększą się o 1,2 mld PLN osiągając wartość 4,6 mld PLN, EBITDA wzrośnie o 191 mln PLN do poziomu 787 mln PLN, zysk netto wzrośnie natomiast o 104 mln PLN osiągając 470 mln PLN w 2025 roku (2)

Poniższa tabela zawiera główne cele finansowe zakładane na 2025 rok

 

 Dane skonsolidowane (w mln PLN)P2020(1)2020 r.(2)2025 r.Zmiana (w %)
2025 / 2020

Przychody ze sprzedaży, w tym:

3 498

3 432

4 637

+35%

SWW

1 268

1 268

1 725

+36%

SSA

1 589

1 589

2 128

+34%

SOG (2)

930

864

1 070

+24%

Zysk EBITDA (3)

656

596

787

+32%

Zysk EBIT (4)

510

450

598

+33%

Zysk netto

417

366

470

+28%

(1) dane zgodne z prognozą z dnia 16 - 12-2020, ostateczne dane za rok 2020 zostaną przedstawione w  skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2020

(2) dla zapewnienia porównywalności dane skorygowano o jednorazowy, dodatni efekt tzw. lockdown’u osiągnięty w SOG w okresie od marca do października 2020 wynikający ze zmniejszenia importu folii z tworzyw sztucznych z Bliskiego i Dalekiego Wschodu do Europy oszacowany na 66 mln PLN  na poziomie przychodów  ze sprzedaży, 60 mln PLN – na poziomie zysku EBITDA oraz  EBIT oraz 51 mln PLN  na poziomie zysku netto (skalkulowany na bazie efektywnej stopy podatkowej osiągniętej w 2020 r.).

(3) zysk EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

(4) zysk EBIT – zysk z działalności operacyjnej

 

Powyższe prognozy wyników finansowych na rok 2025 nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone w oparciu o szereg założeń, oczekiwań, projekcji i są obarczone ryzykiem niepewności oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie prowadziła cykliczne przeglądy zaprezentowanych prognoz i dokonywała ewentualnych korekt, jeżeli będzie to uzasadnione.

Poniżej przedstawione zostały wybrane założenia, oczekiwania, projekcje przyjęte do prognoz finansowych w okresie Strategii:

- w okresie Strategii nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne,

- nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji niniejszej Strategii,

- rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie miał istotnego wpływu na działalność operacyjną poszczególnych segmentów,

- wypłacana dywidenda będzie zgodna z przyjętą w niniejszej Strategii polityką,

- wydatki inwestycyjne odbywać się będą zgodnie z przyjętym w niniejszej Strategii planem,

- w Strategii nie przewidziano istotnych procesów akwizycji lub dezinwestycji.

- przyjęte założenia makroekonomiczne:

 • średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego PKB w Polsce / w strefie euro w okresie trwania Strategii: ok. 4,9% / 6,0% w roku 2021 oraz ok. 3,7% / 1,6% w latach 2022-2025;
 • inflacja roczna (Polska): 1,5% w 2021 roku i 2,1% w latach 2022 – 2025(1)
 • średnia cena aluminium: 1 900 USD/tonę;
 • średni kurs USD/PLN: 3,69;
 • średni kurs EUR/PLN: 4,35;
 • średni kurs EUR/USD: 1,18.

(1) Ze względu na założenie stałych cen surowców i kursów walutowych przychody są prezentowane w cenach stałych a wpływ inflacji jest ograniczony do wybranych pozycji kosztów operacyjnych (poza surowcowymi).

 III. Poziom zadłużenia, plany inwestycyjne oraz ich finansowanie

Dane w mln PLNDane skumulowane za okres 2021-2025

Przepływy z działalności operacyjnej

2 849

Przepływy z działalności inwestycyjnej

-1 064

Wypłacone dywidendy

-1 719

 

Stan na koniec 2025 r.

Dług netto

640

Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania Strategii wyniosą 1.064 mln PLN z czego 512 mln PLN stanowić będą inwestycje rozwojowe służące systematycznemu usprawnieniu procesów oraz rozwojowi nowych technologii i produktów zgodnie z zadaniami operacyjnymi opracowanymi przez Segmenty Grupy Kapitałowej.

Plan inwestycyjny sfinansowany zostanie z własnych przepływów z działalności operacyjnej oraz z kredytów bankowych, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych w okresie Strategii.

Planowany poziom zadłużenia netto na koniec 2025 r. oszacowany został na 640 mln PLN.

Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie i wyniosą:

 • dług netto do EBITDA  x0,8
 • dług netto do kapitałów własnych  34%.

 

IV. Polityka dywidendowa

Strategia zakłada utrzymanie w latach 2021-2025 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim.

W niniejszej Strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim.

Przyjęto, że w latach 2021-2025  wypłacona zostanie w formie dywidendy kwota około 1,7 mld PLN., co oznacza wzrost o około 0,5 mld PLN względem okresu 2016-2020. W przeliczeniu na 1 akcję kwota wyniesie ok. 180 PLN, co zapewni akcjonariuszom średnio 7% zwrot z akcji.

Przygotowując rekomendację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotyczącą kwoty dywidendy do wypłaty, zarząd Spółki brał będzie pod uwagę m.in.: bieżącą i przewidywaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej, kwoty otrzymywanych przez Spółkę dywidend ze spółek zależnych czy wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

 

V. Inne istotne elementy Strategii

Strategia zakłada rozwój organiczny segmentów Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. w tempie przekraczającym szacowane dynamiki wzrostu poszczególnych rynków.

Bezpieczne wskaźniki finansowe oraz zakładane wysokie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie Strategii pozwolą wykorzystać ewentualne okazje akwizycyjne w obszarze związanym z podstawowym zakresem działalności Grupy Kapitałowej – produkcja wyrobów oraz systemów na bazie aluminium.

Strategia organicznego rozwoju segmentu opakowań giętkich, ze względu na obserwowane zmiany rynkowe i regulacyjne, nie zawiera projektów zwiększających moce produkcyjne. Sytuacja będzie monitorowana co może prowadzić do aktualizacji planów segmentu i uruchomienia projektów rozwojowych, w tym także o charakterze akwizycyjnym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę obserwowane procesy konsolidacji rynku w tym obszarze oraz silną pozycję segmentu, Grupa Kęty zamierza przeprowadzić proces oszacowania wartości rynkowej segmentu poprzez weryfikację zainteresowania potencjalnych inwestorów. Po zakończeniu tego procesu, w zależności od jego efektów oraz sytuacji gospodarczo-finansowej, możliwe będzie podjęcie dalszych decyzji, tj. w przedmiocie rekomendacji dotyczącej kontynuacji przyjętej strategii segmentu czy też aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej, w tym w zakresie dezinwestycji.

 

VI. Prognoza wyników finansowych 2021:

Poniższa tabela zawiera prognozę wyników finansowych 2021 roku - pierwszego roku realizacji Strategii do roku 2025, której założenia przedstawiono powyżej

Dane skonsolidowane (w mln PLN)P2020(1)2020 r.(2)2021 r.Zmiana (w%)
2021 / 2020

Przychody ze sprzedaży, w tym

3 498

3 432

3 620

+6%

SWW

1 268

1 268

1 311

+3%

SSA

1 589

1 589

1 644

+3%

SOG (2)

930

864

947

+10%

Zysk EBITDA (3)

656

596

624

+5%

Zysk EBIT (4)

510

450

474

+5%

Zysk netto

417

366

369

+1%

(1) dane zgodne z prognozą z dnia 16-12-2020, ostateczne dane za rok 2020 zostaną przedstawione w  skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2020

(2) dla zapewnienia porównywalności dane skorygowano o jednorazowy, dodatni efekt wypracowany w SOG w okresie pandemii (przerwy w dostawach z Bliskiego i Dalekiego Wschodu do Europy) w kwocie oszacowanej na 66 mln PLN – przychody ze sprzedaży, 60 mln PLN – zysk EBITDA oraz zysk EBIT, 51 mln PLN – zysk netto (skalkulowany na bazie efektywnej stopy podatkowej osiągniętej w 2020 r.).

(3) zysk EBITDA –zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

(4) zysk EBIT –zysk z działalności operacyjnej

Wydatki inwestycyjne planowane w roku 2021 wyniosą 284 mln PLN.

Zadłużenie netto na koniec 2021 roku wyniesie 780 mln PLN.

Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie i wyniosą:

 • dług netto do EBITDA  x1,2
 • dług netto do kapitałów własnych  50%.

Powyższa prognoza wyników finansowych roku 2021 jest spójna ze Strategią do roku 2025 przedstawioną powyżej, nie była przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i została sporządzona w oparciu o szereg założeń, oczekiwań, projekcji i jest obarczona ryzykiem niepewności oraz może ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Strategia, w tym prognoza wyników 2021 będzie podlegać okresowym przeglądom przez Zarząd Spółki i może ulec zmianie przed końcem okresu jej obowiązywania.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu